Loading...

Algemene Voorwaarden

De Online Beeldbank,  gevestigd in Deventer,  Hanzeweg 45B, 7418 AV

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik  van de diensten zoals hieronder gedefinieerd.

Wij  adviseren deze gebruikersvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van de  rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de diensten van De Online Beeldbank.  Je kan deze voorwaarden  downloaden via  http://www.deonlineBeeldbank.nl/

1.         Definities 

1.1.      Account:  de door de gebruiker beheerde omgeving, waartoe de gebruiker toegang heeft na het invoeren van de inloggegevens;

1.2.      Inloggegevens:  de door de gebruiker gekozen de gebruikersnaam en wachtwoord;

1.3.      Offerte:  een aanbieding van De Online Beeldbank, verstuurd via het account van de gebruiker, dan wel via e‐mail, naar aanleiding van het doorlopen door de gebruiker van het bestelproces op de website  (het winkelwagentje),  dan wel naar aanleiding van een offerte aanvraag van de gebruiker per e‐mail of telefonisch.

1.4.      Overeenkomst  :  de overeenkomst tussen De Online Beeldbank en de gebruiker die tot stand komt door schriftelijke bevestiging door de gebruiker van de offerte van De Online Beeldbank;

1.5.      Dienst:  de door De Online Beeldbank geleverde dienst, waarbij de gebruiker onder licentie en tegen vergoeding werken van de website kan downloaden onder de voorwaarden van de overeenkomst en deze voorwaarden;

1.6.      Fotograaf: de natuurlijke- of rechtspersoon die IE-rechthebbende is op één of meer werken. Onder fotograaf wordt, indien van toepassing, ook verstaan de maker van niet-fotografisch materiaal;

1.7.      de Gebruiker:  de natuurlijke- of rechtspersoon die via de website  is geregistreerd als klant    van De Online Beeldbank en die toegang heeft tot de databank met werken op de website;

1.8.      Partijen:  de Gebruiker en De Online Beeldbank gezamenlijk;

1.9.      Voorwaarden:  de voorwaarden, zoals geformuleerd in deze Gebruikersvoorwaarden;

1.10.    Website :  de website  van De Online Beeldbank bereikbaar via onder andere de    domeinnaam  www.deonlinebeeldbank.nl,  inclusief alle onderliggende webpagina’s;

1.11.    Werk:  de foto’s in de databank op de website van De Online Beeldbank.

2.        Toepasselijkheid 

2.1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst , offerte en rechtshandeling van De Online Beeldbank, alsmede op ieder gebruik van de werken, de website en de dienst. Door het aanmaken van een account dan wel door gebruik te maken van de dienst, op welke wijze dan ook, aanvaardt de gebruiker onherroepelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

2.2      De Online Beeldbank is te allen tijde gerechtigd deze gebruikersvoorwaarden te wijzigen en/of    aan te vullen. De meest  actuele gebruikersvoorwaarden zullen op de website te vinden zijn of  worden tijdens het gebruik van de dienst onder de aandacht van de gebruiker gebracht. Indien de gebruiker de dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling  van deze gebruikersvoorwaarden,  accepteert de gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde gebruikersvoorwaarden onherroepelijk. Indien de gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde  gebruikersvoorwaarden,  is zijn enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en zijn  account te verwijderen.

3.        Account,  persoonsgegevens  en  privacy

3.1.     Om  van de dienst gebruik te maken, moet de gebruiker een account bij De Online Beeldbank  aanmaken op de website.

3.2.     De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn inloggegevens.  Het is de gebruiker niet toegestaan zijn inloggegevens aan derden te verstrekken. De gebruiker is            aansprakelijk  voor al het gebruik dat via de inloggegevens van de dienst wordt gemaakt.  De Online Beeldbank mag ervan uitgaan dat de gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn    inloggegevens.  Zodra de gebruik er weet van heeft of reden heeft te vermoeden dat inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet  de gebruiker De Online Beeldbank daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf de benodigde maatregelen  te treffen, zoals het veranderen van de inloggegevens. De Online Beeldbank is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de website en/of dienst door derden.

3.3.     De Online Beeldbank is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig  of aansprakelijk te worden jegens de gebruiker,            procedurele en technische wijzigingen en/of  verbeteringen  op de website en/of in de dienst aan te    brengen en de dienst  of het account van de gebruiker (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen,    te beperken of te beëindigen.

3.4.     De Online Beeldbank is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn    of (tussentijds) uitvallen van de website en/of de dienst.

3.5.     In de Privacy statement, te vinden op de website, staat aangegeven welke gegevens De Online Beeldbank van de gebruiker nodig heeft voor het aanmaken van een account en hoe De Online Beeldbank omgaat met de privacy van de gebruiker.

4.        Licentievoorwaarden  Redactioneel  Gebruik

4.1.     Onder  voorwaarde dat de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen heeft  voldaan, verleent De Online Beeldbank de gebruiker een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare  licentie om de geselecteerde werken te gebruiken  conform het bepaalde in de overeenkomst en deze voorwaarden.

4.2.    De gebruiker heeft het recht om na betaling van de vergoeding zoals geregeld in artikel 7 van deze Voorwaarden,  schriftelijk overeengekomen en/of op de website vermeld:

•   Het werk eenmalig in gedrukte vorm in een redactionele publicatie te gebruiken ter ondersteuning van een informatieve tekst waarin géén producten of diensten van de gebruiker worden gepromoot. Redactioneel beeld is voor niet‐commerciële, niet‐promotionele,  niet-particuliere doeleinden. De redactionele licentie omvat kranten, vakbladen,  binnenwerk boeken,    tijdschriften, nieuwsberichten, blog-posts, enige film of video documentaires en/of nieuwsuitzendingen zonder winstoogmerk. Dit recht geldt slechts voor één titel. De gebruiker is gerechtigd om werk te herplaatsen in herdruk van exact dezelfde publicatie. Bij twijfel over het te gebruiken werk en licentie neemt de gebruiker contact op met De Online Beeldbank voor uitsluitsel.

•   Het werk eenmalig onder één domein op een informatieve website zonder winstoogmerk of promotionele doeleinden te gebruiken inclusief  bronvermelding, voor onbepaald e tijd en voor een onbepaald aantal bezoekers van de website. Het werk dient een redactionele tekst te ondersteunen.  Het is de gebruiker ook toegestaan om het werk in een banner, logo, sfeerbeeld of achtergrond te gebruiken.

5.        Licentievoorwaarden  Commercieel  Gebruik

5.1.     Onder voorwaarde dat de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verleen De Online Beeldbank de gebruiker een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de geselecteerde werken te gebruiken conform het bepaalde in de overeenkomst en deze voorwaarden.

5.2.     De gebruiker heeft het recht om na betaling van de vergoeding zoals geregeld in artikel 7 van deze Voorwaarden,  schriftelijk overeengekomen en/of op de website vermeld:

•   Het werk eenmalig in gedrukte vorm in een commerciële publicatie te gebruiken ter ondersteuning van een commerciële tekst waarin producten of diensten van de gebruiker worden gepromoot. Commercieel beeld is voor commerciële, promotionele doeleinden. De commerciële licentie omvat bijvoorbeeld voor websites banners, sfeerbeeld, achtergrond of logo. Dit recht geldt ook voor bijvoorbeeld ansichtkaarten, puzzles, kalenders, displays, belettering,bedrukkingen, canvas, verpakkingen, flyers, brochures,posters, reclame-uitingen zoals promotie- en instructiefilms, commercials, billboards, abri’s, aanplakbijetten, tentoonstellingen, point of sale reclame en advertenties. De gebruiker is gerechtigd om werk te herplaatsen in herdruk van exact dezelfde publicatie.

•   Het werk onder één domein op een website of promotionele doeleinden te gebruiken inclusief bronvermelding, voor onbepaald e tijd en voor een onbepaald aantal bezoekers van de website. Het werk mag een commerciële tekst ondersteunen. Het is de gebruiker toegestaan om het werk in een banner, logo, sfeerbeeld of achtergrond te gebruiken.

6.      Portretrecht en gebruik in context 

6.1.   Bij commercieel gebruik van een werk kan portretrecht van toepassing zijn mits personen individueel herkenbaar zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de foto en het regelen van de juiste rechten zoals portretrecht. De Online Beeldbank aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor claims van personen die menen dat hun portretrecht is geschonden.

6.2.   Bij zowel commercieel als redactioneel gebruik van een werk kunnen personen door combinatie met tekst of met ander beeld (de context) zich benadeeld voelen.  De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de foto in de gepresenteerde context. De Online Beeldbank aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor claims van personen die menen benadeeld te zijn door het werk in de gepresenteerde context.

7.      Bewijsexemplaren

7.1.   Bij  openbaarmaking van een werk dient de gebruiker terstond, doch uiterlijk binnen 90 dagen na openbaarmaking,  en zonder kostenberekening tenminste één bewijsexemplaar van de openbaarmaking  aan De Online Beeldbank per post en/of e-mail te doen toekomen, tenzij anders  is    overeengekomen.

7.2.   Bij elk gebruik van de dienst waarbij het werk zal worden gepubliceerd in een publicatie met een ISSN of ISBN nummer is de gebruiker verplicht ten minste één bewijsexemplaar van deze publicatie voor en/of na gebruik van de dienst aan De Online Beeldbank per post en/of e-mail, zonder kostenberekening en tot 2 jaar na gebruik, te doen toekomen. Daarnaast dient de gebruiker tijdens het bestelproces, of binnen 90 dagen na aankoop, het ISSN of ISBN nummer plus titel aan De Online Beeldbank te doen toekomen.

7.3.   Gedurende de periode dat de gebruiker niet aan de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 5.1 en/of 5.2 van deze gebruikersvoorwaarden heeft voldaan, is De Online Beeldbank bevoegd de licentie op te schorten.

8.      Toegestaan gebruik

8.1.   Ten behoeve van het gebruik zoals bedoeld in artikel 4 is het de gebruiker toegestaan om het werk te downloaden dan wel kopiëren naar de harde schijf van de computer van de gebruiker.

8.2.   Het is de gebruiker toegestaan de gekopieerde werken, alsmede eventuele afgeleide kopieën daarvan, te gebruiken op één computer met één gebruiker per keer voor het maken van productontwerpen en/of grafische vormgeving.

8.3.   Bij het werk dient als bronvermelding opgenomen te worden: © De Online Beeldbank/naam fotograaf,  of indien van toepassing: © De Online Beeldbank/ander agentschap/naam fotograaf.

8.4.   De gebruiker draagt zorg voor de juiste bronvermelding van de gebruikte werken in een publicatiedoor deze naast het werk te plaatsen, of in het colofon waarin naar het werk wordt verwezen.

9.       Beperkingen van het gebruik

9.1.   Alle rechten zijn voorbehouden aan De Online Beeldbank. Gebruik  van het werk, anders dan gebruik  zoals aangegeven in artikel 4 en 5 is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Gebruik dat niet is toegestaan is onder andere, maar niet beperkt  tot:

▪ het overdragen of verder licentiëren van de licentie, dan wel het sublicentiëren, herlicentiëren, uitlenen of leasen van werken, tenzij De Online Beeldbank hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven;

▪ het  openbaar maken en/of verveelvoudigen en/of ander gebruik van het werk op welke wijze dan ook, zolang de gebruiker  nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei  verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst dan ook met De Online Beeldbank;

▪ het creëren/maken van een afgeleid gebruik van een werk;

▪ het gebruik van een werk op een manier die lasterlijk, pornografisch of obsceen is, dan wel afbreuk doet aan de eer en/of goede naam van de fotograaf en/of De Online Beeldbank of op andere wijze ongepast is, al dan niet direct of op een indirecte wijze door een combinatie van het werk met specifieke onderwerpen, dit uitsluitend ter beoordeling van De Online Beeldbank;

▪ het gebruik  van het werk dat op enige manier de rechten op privacy van de afgebeelde persoon in het geding komen, of zodanig dat er inbreuk gemaakt wordt op handelsnamen of handelsmerken;

▪ het wijzigen van de metadata en bestandsnaam in en van de digitale bestanden dan wel het  aanbrengen van andere informatie op de bestanden;

▪ het archiveren, heruitgeven en/of overzetten en opslaan van het werk naar een database, tenzij De Online Beeldbank hiervoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven;

▪ het gebruik van de werken in of op materialen of ontwerpen die intern of extern aan (een) derde(n)  gedistribueerd worden, tenzij een dergelijk  gebruik is overeengekomen;

▪ het gebruik van werken om een bedrijf te promoten dat fotografische werken aanbiedt  of  licentieert,  of op enige andere manier concurreert met De Online Beeldbank.

9.2.   Bij  overtreding van de Voorwaarden, genoemd in artikel 4 en 5, en/of enige bepaling in de overeenkomst  ,  verbeurt de gebruiker een direct opeisbare, niet verrekenbare boete aan De Online Beeldbank  van driehonderd procent (300%) van de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 250,00 onverminderd De Online Beeldbank’s overige

rechtsmiddelen onder deze  Voorwaarden  en/of het toepasselijk recht, waaronder het recht op aanvullende schadevergoeding.

10.     Intellectuele  Eigendomsrechten

10.1.  De gebruiker erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten op het werk, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, bij de fotograaf blijven rusten.

10.2.  Geen  bepaling in deze gebruikersvoorwaarden zal worden uitgelegd als inhoudende een overdracht van (intellectuele eigendoms-) rechten op welke wijze of in welke omvang dan ook.

10.3.  De gebruiker erkent dat er op het werk en/of de daarin vervatte inhoud (intellectuele eigendoms-) rechten van derden kunnen rusten, waaronder, maar niet beperkt  tot, auteurs-, portret-,  model- en/of merkrechten.

10.4.  Indien de context van de publicatie van het werk door de gebruiker meebrengt dat de in het werk geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen publicatie te verzetten, is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming voor de publicatie.

10.5.  Indien de context van de publicatie meebrengt dat toestemming van een merkhouder is vereist voor het gebruik van het merk en/of teken, afgebeeld op een werk, is de gebruiker zelf verantwoordelijk  voor het verkrijgen van de benodigde toestemming. De Online Beeldbank staat niet in voor (het verkrijgen van) deze toestemming van een merkhouder.

10.6.  De gebruiker vrijwaart De Online Beeldbank en de fotograaf van alle aanspraken met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door het gebruik van het werk.

11.     Annuleringsvoorwaarden  en  Beëindiging

11.1.  De gebruiker kan de bestelling tot één (1) werkdag na dagtekening van de factuur schriftelijk en/of telefonisch annuleren, indien het werk niet voldoet aan de technische eisen zoals overeengekomen in de overeenkomst . Reeds aangekochte werken die nooit zijn gepubliceerd  worden niet gecrediteerd. Gemaakte administratiekosten of bankkosten worden eveneens niet gecrediteerd.

11.2.  De Online Beeldbank wijst de gebruiker er op dat hij geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1 BW. De dienst wordt door De Online Beeldbank namelijk direct met instemming van de gebruiker uitgevoerd, zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

11.3.  Indien de gebruiker niet binnen de termijn van artikel 11.1. de bestelling annuleert, accepteert de gebruiker de inhoud van de factuur en is de gebruiker gehouden tot betaling van de volledige vergoeding.

11.4.  In geval van ontbinding van de overeenkomst  , vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen de Online Beeldbank reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande betalingsverplichting. Bedragen die De Online Beeldbank vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen De Online Beeldbank ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.5.  Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de gebruiker om het werk te gebruiken  en wordt de toegang tot de dienst direct ontzegd. De gebruiker zal het werk vernietigen dan wel verwijderen, op de wijze als omschreven in artikel 4.8 van deze gebruikersvoorwaarden.

12.     Betaling  en  Betalingsvoorwaarden

12.1.  Per licentie zal De Online Beeldbank aan de gebruiker het geoffreerde dan wel het op de website vermelde bedrag, zijnde het op dat moment geldende tarief, in rekening brengen. Tenzij anders aangegeven zijn alle door De Online Beeldbank genoemde bedragen in euro’s  en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.

12.2.  De Online Beeldbank is gerechtigd om te allen tijde eenzijdig de geldende prijzen en tarieven voor licenties aan te passen. Ook kan De Online Beeldbank in het kader van promoties en acties tijdelijk andere prijzen hanteren.

12.3.  De factuur wordt per e-mail aan de gebruiker verzonden. De Online Beeldbank kan voor iedere factuur administratiekosten in rekening brengen.

12.4.  De Online Beeldbank kan binnen 14 dagen de offerte herroepen. In voorkomend geval verplicht de offerte niet tot levering van (een deel) van de prestatie tegen een proportionele prijs.

12.5.  Aanbiedingen en offertes verliezen hun geldigheid na verloop van vier weken na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum,  tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de factuur is vermeld.

12.6.  Indien na het verstrijken van deze termijn door De Online Beeldbank nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de gebruiker direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de gebruiker rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met twee procent (2%).

12.7.  Indien  de gebruiker na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan De Online Beeldbank de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door De Online Beeldbank  gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van de gebruiker. De buitengerechtelijke kosten  worden berekend volgens het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten,  met een minimum van €40,00.

12.8.  Klachten met betrekking tot facturen en/of de dienst schorten de betalingsverplichtingen van de gebruiker niet op.

12.9.  De Online Beeldbank is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de gebruiker aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

13.     Garantie,  Aansprakelijkheid  en  Vrijwaring

13.1.  De aansprakelijkheid van De Online Beeldbank voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst  , een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van De Online Beeldbank ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat de gebruiker uit hoofde van de overeenkomst heeft betaald voor het werk. De totale aansprakelijkheid van De Online Beeldbank is echter in geen geval  hoger dan € 500,00.

13.2.  “Directe  schade”  betekent uitsluitend:

•  zaakschade;

•   redelijkerwijs  gemaakte onkosten die de gebruiker zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van De Online Beeldbank in overeenstemming zijn met de overeenkomst ; deze alternatieve schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door de gebruiker is ontbonden (waaronder begrepen een ontbinding door de bevoegde rechter ten behoeve van de gebruiker) (artikel 6:265 BW);

•   redelijkerwijs door de gebruiker gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de overeenkomst  ;

•   redelijkerwijs  gemaakte onkosten om schade te voorkomen  of te beperken, voor zover de gebruiker kan aantonen dat deze onkosten hebben  geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de overeenkomst  ;

13.3.  De Online Beeldbank is niet aansprakelijk voor  andere schade dan directe schade zoals omschreven in artikel 11.2, met inbegrip van, zonder enige beperking, gevolgschade  voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst , met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving,  verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of de gebruiker De Online Beeldbank in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding  of verlies.

13.4.  De Online Beeldbank is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder  vermogensschade en ander nadeel, die kan voortvloeien uit misbruik van inloggegevens door derden.

13.5.  De Online Beeldbank is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder vermogensschade en ander nadeel, die kan voortvloeien uit inbreuk op (intellectuele eigendom)rechten  van derden door verveelvoudiging of openbaarmaking van het werk door  de gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot, auteurs-, portret-, model- en/of  merkrechten.

13.6.  De Online Beeldbank is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder vermogensschade en ander nadeel, die kan voortvloeien uit beschadiging van computersystemen door gebruik van het werk.

13.7.  Het recht van de gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens de overeenkomst , op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

13.8.  De gebruiker garandeert dat de bij registratie opgegeven persoonsgegevens correct en  volledig zijn en vrijwaart De Online Beeldbank voor enige schade, waaronder vermogensschade en  ander nadeel, die kan voortvloeien uit de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens.

13.9.   De gebruiker verplicht zich iedere adreswijziging binnen redelijke termijn voorafgaand aan die wijziging schriftelijk en/of per email (info@deonlinebeeldbank.nl) aan De Online Beeldbank te melden. Bij gebreke van deze verplichting is de gebruiker aansprakelijk voor alle schade die hieruit    voortvloeit.

13.10.   In geval van faillissement of van surseance van betaling van de gebruiker, dient deze De Online Beeldbank via de curator of de bewindvoerder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en heeft De Online Beeldbank het recht iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

13.11.   De in de voorgaande  leden van dit artikel genoemde beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van De Online Beeldbank of haar bestuurders.

13.12.   De gebruiker vrijwaart De Online Beeldbank tegen alle schade en kosten in en buiten rechte, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot –aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke handelsrente, winstderving, verbeurde boetes en kosten van juridische bijstand, die De Online  Beeldbank lijdt of maakt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de gebruiker, enig handelen van de gebruiker in de uitvoering van deze overeenkomst of  een onrechtmatige daad inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, portretrechten en/of persoonlijkheidsrechten.

14.        Links naar websites van derden

14.1.    De Online Beeldbank heeft geen controle over websites van derden die gelinkt staan op de website en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud op deze websites en/of enige wijzigingen of updates op deze websites. De links op de website worden slechts aangeboden ten behoeve van het gemak van de gebruiker.

15.       Toepasselijk  Recht  en  Geschillen 

15.1.   Op deze voorwaarden en de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

15.2.   Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden en/of de overeenkomst zullen, voor zover wettelijk toegestaan, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

16       Algemeen  

16.1.   Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook geacht wordt nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden aantasten.

16.2.   De Online Beeldbank zal tot een nieuwe bepaling beslissen, die de oude bepaling ten aanzien van  de inhoud en omvang zoveel mogelijk benadert, zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn.

16.3.   Overal waar in deze voorwaarden een schriftelijkheidsvereiste geldt, kan tevens elektronisch en/of per e-mail aan dit vereiste worden voldaan.

 

Laatst gewijzigd: september 2018